schiz0freniczk4

10 tekstów – auto­rem jest schiz0fre­niczk4.

Oczy zwierciadłem duszy

Było
stąpa­nie po niepew­nym gruncie
niemalże taf­li wody
w której widzieliśmy odbicia
pat­rzyłeś nie na swo­je lecz moje
nieśmiały po­całunek dotyku
muśnięcie wzrokiem
spoj­rze­nie dotykiem

po­wiadają że oczy są zwier­ciadłem duszy
pożarłam Ciebie całego

Jest
des­truk­cyjna obojętność
żad­nej paraboli
uczuć ani uśmiechu
zos­tała pus­tka i ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 lutego 2011, 22:11

Zaw­sze, kiedy Bóg ob­darza mnie szczęściem boję się, że ro­bi to tyl­ko po to aby mi je za­raz odeb­rać i w ten sposób uka­rać ze zdwo­joną siłą... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 20 listopada 2010, 00:22

Nie po­kazuj jak bar­dzo ci na czymś za­leży, bo prędko to stracisz. 

myśl dnia z 23 lipca 2013 roku
zebrała 123 fiszki • 15 listopada 2010, 20:40

Ideal­na re­lac­ja bez sprzeczek nie byłaby re­lacją idealną - bo tyl­ko pod­czas kłótni uświada­miamy so­bie, jak bar­dzo za­leży nam na dru­giej oso­bie...ta­kie ba­nal­ne, a tak często o tym zapominamy 

myśl
zebrała 50 fiszek • 13 października 2010, 18:31

Chce mi się Tobą zwy­mioto­wać - i nie wiem, czy z nad­miaru tej całej miłości, czy z czys­tej niena­wieści, że przez Ciebie nie wiem kim jestem 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 października 2010, 19:08

W XXI wieku życie człowieka po­lega na wy­borach. Ma tyl­ko dwie op­cje - pieniądze lub wolność. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 września 2010, 22:34

Im więcej wiemy, tym większy strach nas ogarnia. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 września 2010, 21:51

Wątpli­wości w is­tnieniu Bo­ga są je­dynie po to, aby trud­niej nam było w Niego uwierzyć. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 września 2010, 13:29

Naj­mniej znośna cho­roba psychiczna? By­cie normalnym. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 14 września 2010, 19:16

Pięknie byłoby żyć na księżycu z niekończącą się paczką pa­pierosów. Nie dbać o nic, ob­serwo­wać za­biega­nych i głupich ludzi nieświado­mie dążących do auto­des­truk­cji. Pat­rząc ile jest niena­wieści i jak mało miłości, ile ego­cen­tryz­mu. I zachłys­ty­wać się to­tal­nym bra­kiem tlenu. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 września 2010, 22:37

schiz0freniczk4

Człowiek kontrastu, kompletnie oszołomiona a zarazem zmartwiona światem jak i zachwycona jego resztkami. Wierząca w lepsze jutro, starająca się dostrzeć wszystkiego w niczym. Lubiąca politykę, poezję, muzykę. Ceniąca empatię i dojrzałość. Lubiąca indywidualistów, nienawidząca manipulatorów i pozerów. Młoda socjalistka, ambitna, szukająca właściwej ścieżki i starająca odkryć samą siebie. Lubi przeklinać, dyskutować, ogryzać paznokcie i całkowicie się zapominać.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

schiz0freniczk4

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność